روستا

از دودهای شعر گرفتهء شهر بیزارم ...

روستا

از دودهای شعر گرفتهء شهر بیزارم ...

با عرض سلام و ادب

پس از چندی کناره گیری از «روستانشینی» دچار دود زدگی شدم!!!

به روستای سبز قدیمی بازخواهم گشت

تا کلبه ای در کوچه باغ کنار جوی بسازم

و به پیشواز صدای بلبلی که بر چینه های کوتاهش نشسته

شعر را قربانی کنم